free html5 templates

INFORMATII DIVERSE

Pagina dedicata informatiilor cu caracter public. Aceasta pagina este in permanenta modificare. Actualizarile acesteia se fac cu arhivare conform legiilor
in vigoare si nu necesita un anunt in prealabil. (Pagina Versiune Beta: v.1.01. Urmatorul up-date: Date financiare / Achizitii Publice)

Director: ENE PETRE BOGDAN (CV)


Consiliu de Administratie:

VICTOR GHEORGHE MUNTEANU - presedinte (CV)

SECĂREANU RAREȘ CORNEL (CV) 

NAN  ELENA (CV)

BOTEAN MARIAN CĂTĂLIN (CV)

BĂLĂȘESCU SORIN SILVIU (CV)

ing.STANISOR FLORINA – SEF SERVICIU ABONATI, RELATII PUBLICE, tel.fix.0268/230196, tel.mobil. 0724320500

 STIMAȚI CETĂȚENI

Aveți la dispoziția dumneavoastră, pentru situații de urgență și pentru reclamații, sediul societății din str.IZVOR, nr.6 și următoarele numere de telefon: 0268 230 196, între orele 730-1530 și O724 005 189 - permanent

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE

HOTARARI A.G.O.A.

Publicare si Arhivare

CONVOCARI A.G.O.A.

Publicare si Arhivare

Consiliul de administratie al SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA, cu sediul in Rasnov, str.Izvor, nr.6, jud.Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov, sub nr.J08/1471/1997, CUI 9922624, atribut fiscal RO, cont bancar RO36BRDE080SV88605800800, deschis la B.R.D. Agentia Rasnov, reprezentat legal prin Nechifor Andrea Maria in calitate de presedinte, in temeiul Legii 31/1990, privind societatile comerciale, convoaca pentru data de 26.05.2017, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la ora 12.00 si Adunarea Extraordinara a Actionarilor la ora 14.00, la sediul societatii din str. IZVOR nr. 6, Rasnov, jud. Brasov, cu urmatoarele ordine de zi : 

I.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

 1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2016.

 2. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul financiar 2016 (bilantul contabil cu anexele aferente, contul de profit si pierderi).

 3. Prezentarea raportului de audit financiar extern al societatii pe anul 2016.

 4. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru Consiliul de administratie si directorul general, in anul 2016.

 5. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2016.

 6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016, in baza raportului comisiei de audit pe anul 2016.

 7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.

 8. Aprobarea listei de investitii pe anul 2017.

 9. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru directorul general si Consiliul de administratie al societatii pentru anul 2017 care vor face parte integranta din contractul de mandat.

 10. Aprobarea organigramei societatii si a statului de functii cu un numar maxim de 70 posturi.

 11. Prezentarea auditorului financiar, extern anual, cu specimen de semnatura si declaratie de onorabilitate, inclusiv diploma respectiv atestatul de auditor, pentru o perioada de un an.

 12. Aprobarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie.

 13. Aprobarea stabilirii limitei generale a remuneratiei directorului general.

 14. Diverse

 15. Imputerniceste pe d-na Chiper Constantina sa semneze anexele la Contractele de mandat pentru Consiliul de administratie.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 

 1. Aprobarea prelungirii liniei de credit de la 200.000 lei contractata de la BRD Agentia Rasnov, pe termen de 12 luni, pentru cheltueli de productie.

 2. Aprobarea garantarii liniei de credit si a creditului pe termen mediu, contractate de la BRD Agentia Rasnov, cu ipoteca asupra imobilelor proprietatea societatii, situate in Rasnov str.Izvor nr.6 si respectiv str.Caraiman nr.7, jud.Brasov.

 3. Aprobarea imputernicirii directorului general al societatii, sa duca la indeplinire prevederile hotararii Adunarii Generale Extraodinare a actionarilor, sa semneze, contractul de credit si contractul de gaj pentru prelungirea liniei de credit si a creditului de investitii pe termen mediu, contractate de la BRD Agentia Rasnov.

 4. Diverse

 La aceste Adunari Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.05.2016, stabilita ca data de referinta. Actionarii pot vota la Adunarile Generale in nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala, care vor fi depuse la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare.

 In cazul in care, la prima Adunare nu se vor indeplini conditiile necesare pentru validarea deliberarilor, Adunarile Generale se reprogrameaza pentru data de 29.05.2017 ora 12,00 sedinta Ordinara si respectiv ora 14,00 sedinta Extraordinara la aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE C.A.,                                                             

NECHIFOR ANDREA MARIA                    Consiliul de administratie al SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA, cu sediul in Rasnov, str.Izvor, nr.6, jud.Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov, sub nr.J08/1471/1997, CUI 9922624, atribut fiscal RO, cont bancar RO36BRDE080SV88605800800, deschis la B.R.D. Agentia Rasnov, reprezentat legal prin Nechifor Andrea Maria, in calitate de presedinte, convoaca pentru data de 06.04.2017, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la ora 12.00, la sediul societatii din str. IZVOR nr. 6, Rasnov, jud. Brasov, cu urmatoarele ordine de zi : 


I.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor


 1. Aprobarea prelungirii contractelor de mandat pentru actualii membrii ai Consiliului de administratie pe o perioada de 150 zile, respectiv pana la data de 21.09.2017, inclusiv :

 2. - Andrea - Maria Nechifor, cetatean roman, nascuta la data de 20.01.1985, in municipiul Brasov, judetul Brasov, necasatorita, domiciliata in ors.Rasnov, Cva.Florilor bl.9, sc.A, ap.8, jud. Brasov, posesor al CI seria BV nr. 613927, eliberat de SPCLEP Risnov, la data de 20.01.2009, avand CNP 2850120080025.

 3. - Rares Cornel Secareanu , cetatean roman, nascut la data de 06.02.1977 in mun. Brasov, judetul Brasov, casatorit, domicilait in Or. Rasnov, str. Vanatori, nr.9, judetul Brasov, identificat cu C.I. seria BV nr. 735666, eliberat de SPCLEP Rasnov la data de 01.02.2011, avand CNP 1770206083466.

 4. - Adriana – Georgiana Nan cetatean roman, nascuta la data de 21.05.1984, in mun.Sfantul Gheorghe, judetul Covasna, necasatorita, domiciliat in Or. Rasnov, str. Brazilor, nr. 45 , judetul Brasov, identificat cu C.I. seria ZV nr. 024090, eliberat de SPCLEP Rasnov la data de 01.02.2011, avand CNP2840521142613.

 ⁃ Victor - Gheorghe Munteanu cetatean roman, nascut la data de 12.10.1950 in mun. Brasov, judetul Brasov, necasatorit, domiciliat in Or. Rasnov, str. Caraiman, nr.15, judetul Brasov, identificat cu C.I. seria BV nr. 470454, eliberat de SPCLEP Rasnov la data de 18.08.2006, avand CNP 1480921083476.

 ⁃ - Aurel Toader cetatean roman, nascut la data de 12.10.1950, in mun. Brasov, judetul Brasov, casatorit, domicilait in Or. Rasnov, cva.Florilor, nr.2, bl.5/2, sc.C, et.2, ap.12, judetul Brasov, identificat cu C.I. seria BV nr. 797870, eliberat de SPCLEP Rasnov la data de 24.01.2012, avand CNP 1501012083464.


2. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a candidatilor ce vor fi propusi sa faca parte din noul Consiliu de administratie al SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA.


 3. Diverse: Imputerniceste pe d-nul Boros Ioan Gheorghe sa semneze anexele la Contractele de mandat pentru consiliul de administratie.

       La aceste adunari Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05.04.2017, stabilita ca data de referinta. Actionarii pot vota la Adunarile Generale in nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala, care vor fi depuse la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare.

 In cazul in care, la prima adunare nu se vor indeplini conditiile necesare pentru validarea deliberarilor, adunarilor generale se reprogrameaza pentru data de 07.04.2017 ora 12,00 (in sedinta Ordinara).

ACHIZITII PUBLICE

Publicare si Arhivare - 2020

INVITATIE DE PARTICIPARE

la achiziția prin procedură proprie având ca obiect - ,, Servicii de pază și protecție a bunurilor la izvoarele de apă din zona Colții Cheii și a rezervoarelor de apă din zona Dobrice, or. Râșnov, județul Brașov ,,

 • 1. Denumire contract ; Servicii de pază și protecție a bunurilor la izvoarele de apă din zona Colții Cheii și a rezervoarelor de apă din zona Dobrice, or. Râșnov, județul Brașov.
 • 2. Tip contract ; Contract de achiziție publică de servicii.
 • 3. Procedura de atribuire; procedură proprie conform art.124 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale.
 • 4. Obiectul contractului ; Servicii de pază și protecție a bunurilor la izvoarele de apă din zona Colții Cheii și a rezervoarelor de apă din zona Dobrice, or. Râșnov, județul Brașov conform cerințelor din caietul de sarcini nr. 3281/07.08.2020
 • 5. Cod CPV : 79713000-5 Servicii de pază
 • 6. Valoarea estimată a contractului ; 263000 lei.
 • 7. Condiții de participare; Conform fișă de date nr. 3280/07.08.2020 și a caietului de sarcini nr. 3281/07.08.2020.
 • 8. Sursa de finanțare ; sürse proprii
 • 9. Limba de redactare a ofertei; limba română
 • 10. Data și ora limită de depunere a ofertelor 21.08.2020 ora 10,00.
 • 11. Adresa la care se transmite ofértele ; Orașul Râșnov, str. Izvor, nr. 6, județul Brașov, Secretariat.
 • 12. Perioada de valabilitate a ofertei ; 90 zile
 • 13. Criteriul de atribuire ; Prețul cel mai scazut
 • 14. Data, ora și locul de deschidere a ofertelor; 24.08.2020 ora 8,00 la sediul din Or. Râșnov, str. Izvor, nr.6, jud. Brașov.
 • 15.Alte informații; Documentația de atribuire este pusă la dispoziție operatorilor economici interesați pe situl ; www.goscomrasnov.ro
 • 16.Termenul limită până la care se pot solicita clarificări sau informații suplimentare este de 2 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitările de clarificări formulate de operatorii economici interesați se vor transmite pin e-mail la adresa; office@goscomrasnov.ro
 • 17.Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi publicate la urmatoarea adresă ; www.goscomrasnov.ro.

Va multumim pentru intelegere.


1

FISA DATE
PAZA SI PROTECTIE  2020 

SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE A BUNURILOR LA IZVOARELE DE APA DIN ZONA COLTII CHEII SI A REZERVOARELOR DE APA DIN ZONA DOBRICE, ORASUL RASNOV, JUDETUL BRASOV

2

CAIET DE SARCINI
PAZA SI PROTECTIE
2020

SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE A BUNURILOR LA IZVOARELE DE APA DIN ZONA COLTII CHEII SI A REZERVOARELOR DE APA DIN ZONA DOBRICE, ORASUL RASNOV, JUDETUL BRASOV

3

FORMULARE
PAZA SI PROTECTIE
2020

SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE A BUNURILOR LA IZVOARELE DE APA DIN ZONA COLTII CHEII SI A REZERVOARELOR DE APA DIN ZONA DOBRICE, ORASUL RASNOV, JUDETUL BRASOV

4

CLAUZE CONTRACTUALE
PAZA SI PROTECTIE
2020

SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE A BUNURILOR LA IZVOARELE DE APA DIN ZONA COLTII CHEII SI A REZERVOARELOR DE APA DIN ZONA DOBRICE, ORASUL RASNOV, JUDETUL BRASOV

ACHIZITII PUBLICE

Publicare si Arhivare - 2017

S.C. GOSCOM CETATEA RASNOV S.A. - IZVOR, NR. 6, RASNOV, BRASOV - Nr. 2669 / 09.06.2017 

Solicitare de clarificări nr. 452/31.05.2017 inregistrat sub nr. 2565/06.06.2017

 • Referitor la; anunț publicitate nr. 98439/31.05.2017 pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ,, servicii de pază și protecție a bunurilor la izvoarele de apă din zona Coltii Cheii și a rezervoarelor de apă din zona Dobrice , orasul Rasnov , judetul Brasov ,, prin care s-a solicitat clarificări astfel; ,, în caietul de sarcini pus la dispoziția operatorilor economici, precizați faptul că ; prestatorul asigură patru la număr de 2 posturi de bază permanente cu program de 24 ore din 24 de ore , iar în fișa de date achiziției stabiliți o valoare estimată a contractului de 184000 lei fara TVA.
 • Hotărârea NR. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilește începând cu data de 1 februarie 2017 un salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată șa 1450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166.00 ore in medie pe lună. La un salariu de 1450 lei lunar se adaugă cheltuielile angajatorului către bugetul de stat în valoare de 330,67 lei ( pentru a plăti un salariu minim pe țară garantat în plată angajatorul cheltuiește 1780,67 lei) , de unde rezultă un tarif/ora/agent de 10,73 lei( 1780, 67 lei/166 ore).
 • Deci dintr-un simplu calcul, având în vedere în primă fază doar cheltuielile pe care angajatorul le va aveau cu plata salariului personalului ce va presta efectiv serviciul de pază, rezultă o valoare de 187.989.60 lei /an ( 17520 ore, total ore prestate în decurs de 12 luni, x10,73 lei).  În mod clar valoare estimată de dumneavoastră este subevaluată, ținând cont că pe lângă cheltuielie prezentate mai sus, care oricum depășește valoarea stabilita de dumneavoastră, se mai adaugă și cheltuieli indirecte și profitul.
 • Astfel având în vedere cele prezente precizate mai sus bossul stăm restabilirea valorii estimate, întrucât valoarea contractului astfel cum a fost estimată de entitatea contractantă este subevaluata raportat la salariul minim pe economie.
 Față de cele mai sus, vă rugăm să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menționate mai sus.

RASPUNS LA : SOLICITAREA DE CLARIFICARI NR. 452/31.05.2017 inregistrata sub nr. 2565/06.06.2017.

 • Dintr-o eroare Serviciul Financiar Contabil a calculat gresit valoarea estimata de 184000 lei fara TVA pentru Anunț publicitate nr. 98439/31.05.2017 pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ,, servicii de pază și protecție a bunurilor la izvoarele de apă din zona Coltii Cheii și a rezervoarelor de apă din zona Dobrice , orasul Rasnov , judetul Brasov , sens in catre Entitatea Contractanta a luata decizia de anulare a Anuntului nr. 98439/31.05.2017 urmand sa publice un nou anunt pentru atribuirea contractului mai sus mentionat.

Va multumim pentru intelegere.

Director general, Rares Cornel Secareanu

Consilier Juridic, Ecaterina Șercaru 

1

FISA DATE
PAZA SI PROTECTIE  2017 

SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE A BUNURILOR LA IZVOARELE DE APA DIN ZONA COLTII CHEII SI A REZERVOARELOR DE APA DIN ZONA DOBRICE, ORASUL RASNOV, JUDETUL BRASOV

2

CAIET DE SARCINI
PAZA SI PROTECTIE
2017

SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE A BUNURILOR LA IZVOARELE DE APA DIN ZONA COLTII CHEII SI A REZERVOARELOR DE APA DIN ZONA DOBRICE, ORASUL RASNOV, JUDETUL BRASOV

3

FORMULARE
PAZA SI PROTECTIE
2017

SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE A BUNURILOR LA IZVOARELE DE APA DIN ZONA COLTII CHEII SI A REZERVOARELOR DE APA DIN ZONA DOBRICE, ORASUL RASNOV, JUDETUL BRASOV

4

CLAUZE CONTRACTUALE
PAZA SI PROTECTIE
2017

SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE A BUNURILOR LA IZVOARELE DE APA DIN ZONA COLTII CHEII SI A REZERVOARELOR DE APA DIN ZONA DOBRICE, ORASUL RASNOV, JUDETUL BRASOV

CONTESTAȚII

Publicare si Arhivare - 2017

1

Contestatie  S.C. MORANI SECURITY S.R.L. 

Atasam in format pdf contestatia depusa azi 08.08.2017

2

Contestatia S.C. SGPI SECURITY FORCE S.R.L.

Atasam in format pdf contestatia depusa azi 07.08.2017

ANUNȚ SELECTIE DIRECTOR GENERAL

Publicare si Arhivare - 2017

1

Anunt selectie director general

 PROCEDURA DE SELECȚIE ȘI EVALUARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL , în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta întreprinderilor publice, prin selecția/ evaluarea candidaților.

2

Procedura de selectie

PROCEDURĂ DE SELECȚIE
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL LA SOCIETATEA COMERCIALĂ
GOSCOM CETATEA RÂȘNOV S.A. 

3

Formulare Inscriere

Formulare, acte necesare, CV, declaratie de consintamant, declaratie pe propria raspundere

Pocedura de selectie : Consiliu de Administratie al SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA

2017 - 2021

1

Anunt Selectie Consiliu Administratie
Goscom Cetatea Rasnov 

Primaria Orasului Rasnov, judetul Brasov a decis ca procesul de recrutare si selectie sa fie efectuat de catre comisia de selectie stabilita in cadrul Primariei Orasului Rasnov...

2

Scrisoare de asteptari Consiliul administratie 2017

Intocmita in conformitate cu cerintele Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016.

3

Procedura de Selectie Consiliul Administratie Goscom 2017

Consiliul este insarcinat sa supravegheze performanta managementului executiv din cadrul societatii. Consiliul sprijina managemnetul executiv.

4

Plan Selectie Consiliul administratiei Goscom Cetate Rasnov

PLAN DE SELECTIE pentru desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale GOSCOM CETATEA RASNOV S.A. Componenta integrala...

DECLARATII DE AVERE

Publicare si Arhivare

ARHIVA 2013

Liviu Calin Butnariu - Declaratie de avere
Maria Cenuse - Declaratie de avere
Adriana Nan - Declaratie de avere
Catalin Nan - Declaratie de avere
Codrut Nicoara - Declaratie de avere
Rares Popescu - Declaratie de avere
Mihaela Sarbu - Declaratie de avere
Rares Secareanu - Declaratie de avere
Roxana Tamas - Declaratie de avere

ARHIVA 2014

Liviu Calin Butnariu - Declaratie de avere
Maria Cenuse - Declaratie de avere
Adriana Nan - Declaratie de avere
Catalin Nan - Declaratie de avere
Codrut Nicoara - Declaratie de avere
Mihaela Sarbu - Declaratie de avere
Rares Secareanu - Declaratie de avere

ARHIVA 2015

Liviu Calin Butnariu - Declaratie de avere
Maria Cenuse - Declaratie de avere
Adriana Nan - Declaratie de avere
Catalin Nan - Declaratie de avere
Codrut Nicoara - Declaratie de avere
Mihaela Sarbu - Declaratie de avere
Rares Secareanu - Declaratie de avere

ARHIVA 2016

Liviu Calin Butnariu - Declaratie de avere
Maria Cenuse - Declaratie de avere
Adriana Nan - Declaratie de avere
Catalin Nan - Declaratie de avere
Andreea Nechifor - Declaratie de avere
Mihaela Sarbu - Declaratie de avere
Rares Secareanu - Declaratie de avere

ARHIVA 2017

Maria Cenuse - Declaratie de avere
Adriana Nan - Declaratie de avere
Munteanu Victor - Declaratie de avere
Andreea Nechifor - Declaratie de avere
Toader Aurel - Declaratie de avere
Rares Secareanu - Declaratie de avere

ARHIVA 2018

Maria Cenuse - Declaratie de avere
Adriana Nan - Declaratie de avere
Munteanu Victor - Declaratie de avere
Andreea Nechifor - Declaratie de avere
Toader Aurel - Declaratie de avere
Rares Secareanu - Declaratie de avere
Dusescu Lucia Aurelia - Declaratie de avere
Lungu Marius Cristinel - Declaratie de avere

ARHIVA 2019

Liviu Calin Butnariu - Declaratie de avere
Maria Cenuse - Declaratie de avere
Adriana Nan - Declaratie de avere
Catalin Nan - Declaratie de avere
Codrut Nicoara - Declaratie de avere
Rares Popescu - Declaratie de avere
Mihaela Sarbu - Declaratie de avere
Rares Secareanu - Declaratie de avere
Roxana Tamas - Declaratie de avere

SITUATII FINANCIARE

Publicare si Arhivare

BULETINE DE ANALIZA

Publicare si Arhivare

Buletin Analiza Apa

28.04.2017

Buletinul de analiza a apei

Buletin Analiza Apa

16.03.2018

Buletinul de analiza a apei

ORGANIGRAMA GOSCOM CETATE RASNOV SA