Consiliul de administratie al SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA, cu sediul in Rasnov, str.Izvor, nr.6, jud.Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov, sub nr.J08/1471/1997, CUI 9922624, atribut fiscal RO, cont bancar RO36BRDE080SV88605800800, deschis la B.R.D. Agentia Rasnov, reprezentat legal prin Nechifor Andrea Maria in calitate de presedinte, in temeiul Legii 31/1990, privind societatile comerciale, convoaca pentru data de 26.05.2017, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la ora 12.00 si Adunarea Extraordinara a Actionarilor la ora 14.00, la sediul societatii din str. IZVOR nr. 6, Rasnov, jud. Brasov, cu urmatoarele ordine de zi :

I.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru anul 2016.

2. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru anul financiar 2016 (bilantul contabil cu anexele aferente, contul de profit si pierderi).

3. Prezentarea raportului de audit financiar extern al societatii pe anul 2016.

4. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru Consiliul de administratie si directorul general, in anul 2016.

5. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2016.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016, in baza raportului comisiei de audit pe anul 2016.

7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.

8. Aprobarea listei de investitii pe anul 2017.

9. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru directorul general si Consiliul de administratie al societatii pentru anul 2017 care vor face parte integranta din contractul de mandat.

10. Aprobarea organigramei societatii si a statului de functii cu un numar maxim de 70 posturi.

11. Prezentarea auditorului financiar, extern anual, cu specimen de semnatura si declaratie de onorabilitate, inclusiv diploma respectiv atestatul de auditor, pentru o perioada de un an.

12. Aprobarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie.

13. Aprobarea stabilirii limitei generale a remuneratiei directorului general.

14. Diverse

15. Imputerniceste pe d-na Chiper Constantina sa semneze anexele la Contractele de mandat pentru Consiliul de administratie.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit de la 200.000 lei contractata de la BRD Agentia Rasnov, pe termen de 12 luni, pentru cheltueli de productie.

2. Aprobarea garantarii liniei de credit si a creditului pe termen mediu, contractate de la BRD Agentia Rasnov, cu ipoteca asupra imobilelor proprietatea societatii, situate in Rasnov str.Izvor nr.6 si respectiv str.Caraiman nr.7, jud.Brasov.

3. Aprobarea imputernicirii directorului general al societatii, sa duca la indeplinire prevederile hotararii Adunarii Generale Extraodinare a actionarilor, sa semneze, contractul de credit si contractul de gaj pentru prelungirea liniei de credit si a creditului de investitii pe termen mediu, contractate de la BRD Agentia Rasnov.

4. Diverse

La aceste Adunari Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.05.2016, stabilita ca data de referinta. Actionarii pot vota la Adunarile Generale in nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala, care vor fi depuse la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare.

In cazul in care, la prima Adunare nu se vor indeplini conditiile necesare pentru validarea deliberarilor, Adunarile Generale se reprogrameaza pentru data de 29.05.2017 ora 12,00 sedinta Ordinara si respectiv ora 14,00 sedinta Extraordinara la aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE C.A.,

NECHIFOR ANDREA MARIA

Consiliul de administratie al SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA, cu sediul in Rasnov, str.Izvor, nr.6, jud.Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov, sub nr.J08/1471/1997, CUI 9922624, atribut fiscal RO, cont bancar RO36BRDE080SV88605800800, deschis la B.R.D. Agentia Rasnov, reprezentat legal prin Nechifor Andrea Maria, in calitate de presedinte, convoaca pentru data de 06.04.2017, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la ora 12.00, la sediul societatii din str. IZVOR nr. 6, Rasnov, jud. Brasov, cu urmatoarele ordine de zi :

I.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Aprobarea prelungirii contractelor de mandat pentru actualii membrii ai Consiliului de administratie pe o perioada de 150 zile, respectiv pana la data de 21.09.2017, inclusiv :

2. – Andrea – Maria Nechifor, cetatean roman, nascuta la data de 20.01.1985, in municipiul Brasov, judetul Brasov, necasatorita, domiciliata in ors.Rasnov, Cva.Florilor bl.9, sc.A, ap.8, jud. Brasov, posesor al CI seria BV nr. 613927, eliberat de SPCLEP Risnov, la data de 20.01.2009, avand CNP 2850120080025.

3. – Rares Cornel Secareanu , cetatean roman, nascut la data de 06.02.1977 in mun. Brasov, judetul Brasov, casatorit, domicilait in Or. Rasnov, str. Vanatori, nr.9, judetul Brasov, identificat cu C.I. seria BV nr. 735666, eliberat de SPCLEP Rasnov la data de 01.02.2011, avand CNP 1770206083466.

4. – Adriana – Georgiana Nan cetatean roman, nascuta la data de 21.05.1984, in mun.Sfantul Gheorghe, judetul Covasna, necasatorita, domiciliat in Or. Rasnov, str. Brazilor, nr. 45 , judetul Brasov, identificat cu C.I. seria ZV nr. 024090, eliberat de SPCLEP Rasnov la data de 01.02.2011, avand CNP2840521142613.

⁃ Victor – Gheorghe Munteanu cetatean roman, nascut la data de 12.10.1950 in mun. Brasov, judetul Brasov, necasatorit, domiciliat in Or. Rasnov, str. Caraiman, nr.15, judetul Brasov, identificat cu C.I. seria BV nr. 470454, eliberat de SPCLEP Rasnov la data de 18.08.2006, avand CNP 1480921083476.

⁃ – Aurel Toader cetatean roman, nascut la data de 12.10.1950, in mun. Brasov, judetul Brasov, casatorit, domicilait in Or. Rasnov, cva.Florilor, nr.2, bl.5/2, sc.C, et.2, ap.12, judetul Brasov, identificat cu C.I. seria BV nr. 797870, eliberat de SPCLEP Rasnov la data de 24.01.2012, avand CNP 1501012083464.

2. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a candidatilor ce vor fi propusi sa faca parte din noul Consiliu de administratie al SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA.

3. Diverse: Imputerniceste pe d-nul Boros Ioan Gheorghe sa semneze anexele la Contractele de mandat pentru consiliul de administratie.

 

La aceste adunari Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05.04.2017, stabilita ca data de referinta. Actionarii pot vota la Adunarile Generale in nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala, care vor fi depuse la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare.

In cazul in care, la prima adunare nu se vor indeplini conditiile necesare pentru validarea deliberarilor, adunarilor generale se reprogrameaza pentru data de 07.04.2017 ora 12,00 (in sedinta Ordinara).

Convocator 29/05/2023